O NAMA

Vatrogasno društvo na području općine Goražde osnovano je 1928. godine, a njegovi članovi  neprekidno su izvršavali radne zadatke sve vrijeme rata, od 1941. – 1945. godine. Od 1945. godine Vatrogasno društvo je dobilo naziv po partizanskom prvoborcu, goraždaninu ”Aliji Hodžiću”.

Društvo je od samog osnivanja imalo mnogo raznovrsnih intervencija na području čitave SR BiH, kao i susjednih republika. Dobrovoljno vatrogasno društvo ”Alija Hodžić” je, onda kada se za to ukaazla potreba, učestvovalo i u gašenju požara u susjednim opštinama Čajniče, Foča, Višegrad, Rudo, Rogatica.

Godine 1989. Vatrogasno društvo je učestvovalo na općinskim, zonskim, republičkim i državnim takmičenjima gdje je za svoj rad osvajalo brojne nagrade i prva mjesta.

Na olimpijadi Vatrogasaca u Poljskoj–Varšava DVD ”Alija Hodžić” osvojilo je zlatnu medalju, što je još jedan od dokaza o tome kako ovo Vatrogasno društvo ima veoma bogatu historiju, te da je rad naših vatrogasaca prepoznat širom svijeta.U periodu ratnih razaranja od 1992. – 1995. u najtežim uslovima naši vatrogasci su bili aktivni, te pored redovnih aktivnosti i napora na gašenju požara koji su tada bili svakodnevni događaji, vršili dostavu vode građanima.

U periodu nakon rata, od 1996. Vatrogasno društvo ”Alija Hodžić” svoj rad nastavlja uz pomoć sredstava iz Budžeta Općine Goražde. U skladu s tim, od 2005. godine prelazi u Službu CZ Općine Goražde i do danas je u toj službi. Od tada nosi naziv „Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde“.

Odsjek Profesionalne Vatrogasne jedinice ima ukupno 15 uposlenih i nalazi se u sastavu Općine Goražde–Služba za Civilnu zaštitu i mjesne zajednice. Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde raspolaže sa slijedećom opremom: Kombinovano vozilo (voda-pjena-prah), automehaničarske ljestve (DL- 30), autocisterna (kapaciteta 11 000 litara) – 2 komada, terensko vozilo Lada NIVA, Komandno vozilo, kombi vozilo sa odgovarajućom opremom za pružanje usluga prilikom tehničkih intervencija. 

Odsjek Profesionalne vatrogasne jedinice raspolaže sa raznovrsnom opremom u servisu za protivpožarne aparate, a od KMUP-a je dobilo rješenje  za obavljanje servisne djelatnosti.

Profesionalna vatrogasna jedinica uz podršku Općine Goražde konstantno teži ka osavremenjavanju svoje opreme, te čini napore kako bi svi građani bili sigurni i imali adekvatnu zaštitu od požara. Kada je u pitanju saradnja sa građanima ona je na najvećem nivou, a tu je i interventni broj koji se koristi, a vatrogasci su u svako doba na raspolaganju da priteknu u pomoć građanima Općine Goražde.